Home > Hardware, Smartphone > ว่าด้วยเรื่อง CPU และแบตเตอรี่

ว่าด้วยเรื่อง CPU และแบตเตอรี่

หลายๆคนมักจะคิดว่า ยิ่ง CPU ของ Smartphone แรงกว่ารุ่นเดิมมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเท่านั้น ซึ่ง จริงๆแล้วมันไมใช่ เพราะโดยส่วนมากแล้ว CPU รุ่นใหม่ๆ มักถูกพัฒนาให้ใช้พลังงานเท่าเดิมหรือน้อยกว่ากับรุ่นก่อนหน้านั้น ต่อให้รุ่นก่อนหน้านั้นเป็น 1 Core และรุ่นใหม่เป็น 2 Core ก็ตาม

ในการใช้งานจริง CPU รุ่นใหม่ ที่แรงกว่ารุ่นเก่า จะใช้พลังงานน้อยกว่ารุ่นเก่า เนื่องจากอัตราการโหลดของ CPU จะต่ำลง เพราะมันทำงานเสร็จเร็วขึ้น เหมือนๆกับคนสองคนยกของหนักเท่ากัน คนหนึ่งมีกล้ามเยอะกว่า อีกคนผอมแห้งแรงน้อย คนมีกล้ามเยอะกว่าจะยกโดยรู้สึกเหนื่อยน้อยกว่าคนไม่มีกล้าม และออกแรงน้อยกว่าคนไม่มีกล้าม

Advertisements
Categories: Hardware, Smartphone Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s